Basahin at ating Pagnilayan ang Mabuting Balita. 1065 Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 1:26-38 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon: Ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Bagong taon na naman. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang Mabuting Balita! It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. Ang simula ng Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita tungkol kay Kristo, mula nang ito’y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Mga Banal ng Diyos” Nobyembre 1, 2020. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Are we ready for this…? Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral. MABUTING BALITA Lucas 19, 11-28. 2-3ab. Pagninilay: Isang Maligaya at Pinagpalang Bagong Taon po sa lahat! Ika-2 ng Enero, 1 Juan 2, 22-28 NOONG panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag- Nawa’y ito’y maging ating misyon sa pagiging mga tunay na anak ng Diyos. Ano ang daan tungo sa Kaligtasan? Ito yung buod ng Ama Namin na binubuo ng 7 petisyon, 3 para sa pagpaparangal sa ating Diyos, at yung natitirang 4 para sa pagtutugon ng ating mga esporituwal na pangangailangan sa buhay. Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Disyembre 25, 2020. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem, at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. ×0°°?ìšÀ~°üi½+À€dˆþà¿ï̪ÊȈ¨È>}G”a`͈¾Ý•ŠŒŒüóo_üé?Î÷¿ù_/~ÿbºŸçu¹OnšîýýWÿrÿO÷¿{ñûòw\¶kk‰íŠ­ÐrÿwÿóÅ?”GÁæ½àª Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 3:4.6 Daan ng Poong nar’yan na, t’wiri’t ihanda sa kaniyá. Pagninilay: Ang Ebanghelyo natin ngayon ay ang pagtuturo ni Hesus ng isang panalanging pamilyar sa ating lahat kapag tayo’y dumadalo sa Misa, nagdadasal ng Santo Rosaryo, at iba pang paraan ng pananalangin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang. ISANG PANANALIKSIK UKOL SA EPEKTIBONG PAMAMAHAYAG NG BALITA SA DYARYO AT TELEBISYON PARA SA MGA ESTUDYANTE NG KURSONG MASS COMMUNICATION SA LA VERDAD CHRISTIAN COLLEGE-CALOOCAN _____ Isang Akademikong Papel Na Iniharap sa mga Dalubguro ng La Verdad Christian College Caloocan _____ Bilang Bahagi ng mga Gawaing Kailangan sa Pagtatamo ng Pampinal Na Marka sa Asignaturang Pagbasa … 9-14 Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag Ako’y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Gumawa siya roon ng pisaan May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito’y binakuran niya. Espiritu ng Maykapal nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Juan 1, 19-28 MABUTING BALITA Lucas 11, 1-4. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa Araw ng pagbabalik ni Kristo Hesus. B - Papuri sa iyo, Panginoon. Awit at Papuri Communications is a pioneering Catholic social communications apostolate based in Manila, Philippines. ay siyang ating tinanggap Ikaw Ba'y Mayron ng Buhay na Walang Hanggan? Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, “Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad.” Sinabi ni Hesus, “Kung kayo’y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo: Nang si Pedro’y nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa. Wednesday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (II), Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Nakipagpulong ako nang sarilinan sa mga pangunahin sa simbahan, at ipinaliwanag ko sa kanila ang Mabuting Balita ng kaligtasan na ipinangangaral ko sa mga Hentil. Dakilang Kapistahan ng Lahat ng mga Banal. Siya ay purihin The two pdf files below have two-syllable Filipino words for students to practice on. Miyerkules ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (II), Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral. Mga hula: “Sa lahat ng mga bansa ay kailangang ipangaral muna ang mabuting balita.” (Marcos 13:10) “Kayo ay magiging mga saksi ko kapuwa sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa.”—Gawa 1:8.. Katuparan: Di-nagtagal pagkamatay ni Jesus noong 33 C.E., inihayag ng kaniyang mga alagad sa buong Jerusalem ang mensahe ng Kaharian. Kaya habang bata pa lamang ay hinuhubog na sila upang maging isang magandang huwaran. He is always in relation with the Father who is the source of His everything, thd beginning and thd end of all his thoughts and action. Ito ang Mabuting Balita tungkol kay Hesukristo na Anak ng Diyos. Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 25:1-13 Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesús sa kaniyáng mga alagad ang talinghagang ito: “Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyós: may sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Judio ang siya ring humirang sa akin bilang apostol sa mga Hentil. sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Gayundin naman, mukha kayong mga taong banal ngunit puno naman ng pagkukunwari at kasamaan ang loob. Lucas 11, 1-4, Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel, Memorial of Our Lady of the Rosary (White) Sa halip, kinilala nilang ako’y hinirang ng Diyos upang mangaral ng Mabuting Balita ng kaligtasan sa mga Hentil tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng Mabuting Balita ng kaligtasan sa mga Judio. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Pinagkasunduan namin na kami’y sa mga Hentil at sa mga Judio naman sila. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako’y may gantimpalang hihintayin; Salmo 97, 1. Ang Mabuting Balita ay paalala sa responsibilidad ng mga alagad sumailalim sa lahat ng lihitimong gobyerno. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Pagbasa Ng Mabuting Balita, Batangas City. May mga kabataan na kinikilala at pinaparangalan sa iba't-ibang larangan dahil sa kanilang talento. FX0îݤJzXÒ%*9Á’‡iŠ™DÉÚg9ìã‚* ´rQ•„Zš…’* -´4eUZhišeÉZhnR.4CÍÍBʇfh¡ù°W>4C͇…¼ò¡Zh>,ä•eh¡|XÈ+ÊÐBù°W>”¡…r³ò¡-”›…”eh¡Ü,¤|(A¥f!åC Z(5)JÐBé°PP>” …Òa¡ |(A¥ÃBAùP„Š‡…‚ò¡-åCZ(6)ŠÐB±YHùP„ŠÍBʇ´PhR> …B³ò¡ -EåCZ(ŠÊ‡´P8,•yh!X(*òÐBþ°PT>䡅|³ò!-䛅”yh!ß,¤|ÈA¹f!åCZÈ5)rÐBî°PR>䠅Üa¡¤|ÈA¹ÃBIùÐ-4Jʇ&h¡é°PR>4AMÍBʇ&h¡©YHùÐ-45IÊQ熨ӢJ"å©ÓªJ"冩ó¤J"冩³S%‘…rÃÔYúP†˜:7Lƒ* -Ô0uŽª$´PÃÔ9©’ÐB Sç¬JB5L•AL¦Îʇ ¦Î SgåCS熩gåCS熩gåCS熩gåCS熩gåCS熩gåCS熩gåCS熩gåCS熩gåCS熩gåCS熩gåCS熩åCS熩åCS熩åCS熩åCS熩åCS熩O%¡…¦^”÷AL¦^”÷AL¦^”÷AL¦^”÷AL¦^”÷AL¦^•÷AL¦^•÷AL¦^•÷AL¦^•÷AL¦^•AL¦^•AL¦^•AL¦^•AL¦^•AL¦^•AL¦®WÉ¢ÐD T»IyDÕ¹¡j7)7‚°:7Xí&åGW牘XåHXç‰Ì¤< "ë­ÓJfšUQd¦´’™U™)uÂzUE‘™Rg¬'U™)e­Øîñu"ÎZÑÝ ìD¤µâ»D؉XkEx'±Ñ֊ñNc'â­å ÈND\+Î;A”ˆ¹V¤w‚0;Íd&åMg§†³¢½Úi¦ åMi§†´"¾„Ú©Am§˜ï±vjXÛ)ê;A°2™IyDÛ)“™”7A¸™IyÄÛ)‘™”7AÀ™IyDÜ©!n§ð!wjÛ). III. Kapag dinadasal natin ito, tayo ay humihingi hindi lang sa mga pisikal na bagay, kundi sa mga espirituwal din katulad ng kakainin hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi kasama na diyan ang pampalusog mula sa Salita at Eukaristiya. Pag-asa at pagtanaw sa mga maaring mangyari ngayong taon. Among the four Gospels, Luke emphasises the most on the prayjnb Jesus, there are 21 enstances that He prayed from the age of 12 until he ascended into the Father. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha, na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Ang pagbasa ngayong Linggo ay mula kay Lukas, at may dalawang bahagi ito na hinango mula sa unang kapitolo at ika-apat na kapitolo. By Evolution or by Creati at ang katapatan niya’y walang wakas. Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok.’”, { 11 comments… read them below or add one }. PINAKAMAMAHAL kong ka-patid: Makihati ka sa kahirapan dahil sa Mabuting Balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo’y maging kanyang bayan. Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 3:4.6 Daan ng Poong nar’yan na, t’wiri’t ihanda sa kaniyá. na ukol sa ati’y dakila at wagas, Kaya pinagsabihan niya sila na kung sila’y mga Hudyo namumuhay bilang isang Hentil, paano kaya nila ipapangaral ang mga pagpapahalaga ng Mabuting Balita sa mga Hentil? Paglilingkod na ang laging isinasaalang-alang ay ang kapakanan at kagalingan ng mga taong nangangailangan ng tulong at habag. Noong panahong iyon, isinaysay ni Hesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ang pagigigng mabubuti mamamayan, samakatuwid ay parte ng pagbibigay puri natin sa Diyos! 6:17-29) Pagbasa sa Mabuting Balita ayon kay San Marcos Si Herodes nga ang nagpahuli kay Juan, at idineklara ito sa kulungan dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Mga kapatid, makalipas ang labing-apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem na kasama sina Bernabe at Tito. Pa'no Kita iiwan para hanapin 'di-umano'y kalayaan? MABUTING BALITA Marcos 13, 33-37. Ito yung dasal na kung saan tinuruan tayo ni Hesus na tawagin ang Diyos bilang “Ama”. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya’y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Judio. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng Mabuting Balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, “Kung ikaw na isang Judio ay namumuhay na parang Hentil at di bilang isang Judio, paano mo mapipilit ang mga Hentil na mamuhay na gaya ng mga Judio?”. The students are asked to read both syllables and combine them to form the … Kaya tayo’y mga binyagang Kristiyano ay tinatawag na talikdan ang mga lumang gawain at magsimula ng isang buhay na tapat sumunod sa kalooban ng Ama. Paghaharap ng Mabuting Balita—Taglay ang Unawa. UNANG PAGBASA Pahayag 7, 2-4. Pagbasa sa Mabuting Balita ayon kay San Mateo, Kawawa kayong mga guro ng Batas at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari! Pagtubos n’ya’y makikita. Pagtubos n’ya’y makikita. Daily Gospel at mga Pagbasa Lunes, Setyembre 21, 2020 Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita ⛪️ UNANG PAGBASA Efeso 4:1-7, 11-13 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Mga kapatid: Hindi ngayo’y nangangaral ako ng Mabuting Balita ay maaari na akong magmalaki. Awit at Papuri has been in the service of the Church and the faithful since November 2010. Ginugunita ng mga Katoliko sa araw na ito ang maluwalhating pagpasok ni Kristo Jesus sa Jerusalem. At sa huli, hinihiling natin na tayo’y iadya sa lahat ng tuksong maaring magdulot sa kasamaan. ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Mga Banal ng Diyos” Nobyembre 1, 2020. Aleluya! « Basahin at Pakinggan ang Kabuuan ». Higit siya sa kanilang lahat sapagkat siya ang naghahangad sa kanyang dakilang kalooban ang ikabubuti ng tao dito sa lupa para nang sa langit. Nangyari ito dahil kay Hesus na inialay ang kanyang buhay upang tayo’y magkaroon pa ng pananampalataya sa Panginoon ng ating mga buhay. Pinatawad ka na ba? ANG kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng ating mga kabataan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. PINAKAMAMAHAL kong ka-patid: Makihati ka sa kahirapan dahil sa Mabuting Balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo’y maging kanyang bayan. Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. A ng ebanghelyo, sa Ingles ay gospel, ay hango mula sa salitang Griyego na ang ibig sabihin ay “mabuting balita hinggil sa kaligtasan.” Merong apat na ebanghelyo sa bagong tipan; ang kay Mateo, Lukas, Marcos at Juan. Ang Mabuting Balita ay paalala sa responsibilidad ng mga alagad sumailalim sa lahat ng lihitimong gobyerno. Purihin ang Poon! Si Abraham ang ama ni Isaac; si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Podcast: Download (Duration: 4:38 — 2.6MB), Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Rosario Ngunit binigyang-diin ni Kristo na karapat-dapat na tawagin natin itong Diyos na “Ama” sapagkat katulad siya ng bawat tatay na tumutugon sa mga pangangailangan ng isang pamilya. Hinihiling din natin sa kanya na patawarin ang ating mga nagawang pagkakasala at pagkukulang upang tayo rin ay matutong magpatawad ng ibang nagkasala at nagkulang sa atin. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Kapag iniisip ko ang mga salita Mo, mas lalo Kitang inaasam. MABUTING BALITA Mateo 1 , 1–1 7 Talaan ng mga angkang pinagmulan ni Hesukristo, anak ni David. Naparito siyá upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahát dahil sa patotoo niyá. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan: “Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. Ayon sa mga Ebanghelyo, kahit batid ni Jesus ang mga banta sa Kanyang buhay ng mga leader ng Judio, ipinagpatuloy Niya ang Kanyang misyon ng pagpapahayag ng Mabuting Balita ng Kaharian ng Diyos. UNANG PAGBASA Jeremias 26, 1-9. B - Papuri sa iyo, Panginoon. Gayundin naman, mukha kayong mga taong banal ngunit puno naman ng pagkukunwari at kasamaan ang loob. Solemnity of All Saints. Pinupuri ka namin panginoong hesus nazararenomsalamat AMEN, Podcast: Download (Duration: 5:49 — 4.2MB), Paggunita kina Dakilang San Basilio at San Gregorio Nasianseno, mga Obispo at Pantas ng Simbahan Below are two sets of practice sheets for children (or adults) who are beginning to read in Filipino. Mga 20 taon bago nito, nagdesisyon si Brother Russell na maglakbay sa labas ng Amerika para maipalaganap ang mabuting balita sa buong mundo sa pinakaepektibong paraan. (Roma 1:20, 21; Apoc. Ito yung “Pater Noster” na tinaguriang “Panalangin ng Panginoon”. Ang Mabuting Balita. Pagkat ang pag-ibig 4:11) Sa Setyembre may pagkakataon tayong iharap ang katotohanan hinggil sa paglalang samantalang ating iniaalok ang aklat na Life—How Did It Get Here?? May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito’y binakuran niya. Paghaharap ng Mabuting Balita—Sa Pamamagitan ng Aklat na Creation. b. Pagbasa ng heding na nakasulat sa ng blue print. Noong dati, “Panginoon” lamang ang pinayagang titulo ng Diyos na ito sapagkat ang kanyang pangalan ay tinuturing ng mga Hudyo na banal at hindi dapat lapastangin ito. Mabuting Balita [Mateo 21:33- 43] Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. 1029 Magandang Balita: Marcos 1:1-8 Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Marcos Itó ang Mabuting Balita tungkól kay Hesukristo na Anák ng Diyós. 1065 Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 1:26-38 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon: Ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa … This shows how prayer is the constant part of the Son of Man. Dapat na purihin ng lahat ng bansa, Allow us to continue doing this ministry. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. + Ang simula ng Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya’y sumasalo sa mga Hentil. We inherited what Jesus had received, this includes everything, not just the glory of being the sons and daughters of God but also His sufferings, rejection, mockery simply because He was thd Son of God so as we are…simply because we ard the sons anc daughter of thd Father. Ano ang tamang relihiyon para sa akin? 1 Isang kinasihang kawikaan ang nagsasabi: “Siyang nagbabantay sa kaunawaan ay makakasumpong ng mabuti.” Ang karunungang taglay ng mga salitang ito ay kadalasang napapatunayang totoo sa ating pangangaralHalimbawa, sa pamamagitan ng paggamit ng unawa at taktika, nagawa ng maraming mga mamamahayag na ang pagtutol ay maging mga … (inaasam…inaasam) Sa tuwing nakikita ko ang Iyong mukha, sa bagbag ng budhi ko, nagpupugay ako sa 'Yo. Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Pagmimisa sa Araw ng Pasko ng Pagsilang. 1047 Magandang Balita: Juan 1:6-8, 19-28 Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Juan Sinugo ng Diyós ang isang tao na nagngangalang Juan. Pagbasa sa Mabuting Balita ayon kay San Mateo, Kawawa kayong mga guro ng Batas at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari! Ako ay isang Muslim, bakit ko pa kailangang maging kristyano? At gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Judio; pati na si Bernabe’y natangay sa kanilang pagkukunwari. A ng ebanghelyo, sa Ingles ay gospel, ay hango mula sa salitang Griyego na ang ibig sabihin ay “mabuting balita hinggil sa kaligtasan.” Merong apat na ebanghelyo sa bagong tipan; ang kay Mateo, Lukas, Marcos at Juan. 1029 Magandang Balita: Marcos 1:1-8 Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Marcos Itó ang Mabuting Balita tungkól kay Hesukristo na Anák ng … Kaya’t kami ni Bernabe’y tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Pinakasalan ni Herodes at sinabi ni Juan kay Herodes: “Hindi mo pwedeng pasamain ang asawa ng iyong kapatid.” Aleluya! Magmula sa bundok, O kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. May mga kabataan na kinikilala at pinaparangalan sa iba't-ibang larangan dahil sa kanilang talento. e. Kung may kasamang introduksyon o buod, larawan, graps at tsart, ito ay binibigyan suri o basa. Magpaalala nawa ito na tayo rin ay hinirang ng Panginoon para ipalaganap ang Mabuting Balita. PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA! c. Pagbasa sa una at huling talata. 9-14 Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag Ako’y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Mabuting Balita – April 29, 2019 April 28, 2019 astroboy pagbasa Mabuting Balita misal Juan 3:1‭-‬8 MBB05 May isang iginagalang na pinuno ng mga Judio. Paggunita kay San Ignacio ng Loyola Biyernes ng Ika-17 sa Karaniwang Panahon Hulyo 31, 2020. Ang una niyang pinuntahan ay ang Ireland, noong Hulyo 1891. Kaya habang bata pa lamang ay hinuhubog na sila upang maging isang magandang huwaran. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan. 14 likes. ANG kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng ating mga kabataan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. UNANG PAGBASA Pahayag 7, 2-4. ANG MABUTING BALITA (Mk. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Aleluya! Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, “Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad.” Sinabi ni Hesus, “Kung kayo’y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo: ‘Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Hulyo 30, 2020 HUWEBES ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon ️ MGA PAGBASA SA MISA Ang Salita ng Diyos. Solemnity of All Saints. Local Business Ang pagbasa ngayong Linggo ay mula kay Lukas, at may dalawang bahagi ito na hinango mula sa unang kapitolo at ika-apat na kapitolo. Para kayong mga pinaputing libingan na maganda sa labas pero puno ng buto ng mga patay at ng iba pang karumihan ang loob. 3kd-4. o kaya: Aleluya. Ang pagbasa ngayong Linggo ay mula kay Lukas, at may dalawang bahagi ito na hinango mula sa unang kapitolo at ika-apat na kapitolo. Mas kilala ito bilang “Ama Namin”. Minsan, nananalangin si Hesus. Subalit dito napansin niya ang ganyang pamumuhay ng mga kasamahan niyang Apostol. A ng ebanghelyo, sa Ingles ay gospel, ay hango mula sa salitang Griyego na ang ibig sabihin ay “mabuting balita hinggil sa kaligtasan.” Merong apat na ebanghelyo sa bagong tipan; ang kay Mateo, Lukas, Marcos at Juan. Aleluya! Nabatid nina Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng simbahan, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. ANG MABUTING BALITA (Mk. Paano mapapatawad ng Diyos ang lahat ng iyong mga kasalanan? mabuting balita Mo'y pakikinggan ko. MULA kina Pablo, Silas, at Timoteo: Sa simbahan sa ... Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto . Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ang mga magulang ang siyang nakaaalam ng mabuting pasya sapagkat marami na silang mga karanasan Kailangan nating nang masusing pag iingat upang hindi natin pagsisihan ang gagawing pagpapasya. Narito ang lingkod ng D’yos maganap nawa nang lubos ang salita mong kaloob. Si San Pablo sa Unang Pagbasa ay kilalang saksi ng Mabuting Balita sa mga Hentil na dating itinuturing ng mga Hudyo na walang pag-asang makamit ang kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo! f. Pagtingin at pagbasa ng table of … ... Ang Mabuting Balita ng Panginoon. d. Pagbasa sa una at huling pangungusap ng mga talata. Mas nais kong magdusa upang hilumin puso Mong nalulumbay. The Nativity of the Lord (Christmas) (White) UNANG PAGBASA Isaias 52, 7-10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias. ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Minsan, nananalangin si Hesus. Espiritu ng Diyos Anak nang D’yos Ama ay matawag. If you find this useful, please help spread the word about our website and social media pages (YouTube & Facebook). Higit sa lahat, tayo rin ay may misyong tawagin ang ating Ama sapagkat tayo ay kanyang mga anak. Narito ang lingkod ng D’yos maganap nawa nang lubos ang salita mong kaloob. His way of relating to the Father is handed down to us through this prayer we have jn the Gospel today. Mula kina Pablo, Silas, at Timo teo: Sa simbahan sa Tesalonica—mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo: Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Mabuting Balita (Mt 21:33- 43) P - Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Para kayong mga pinaputing libingan na maganda sa labas pero puno ng buto ng mga patay at ng iba pang karumihan ang loob. 6:17-29) Pagbasa sa Mabuting Balita ayon kay San Marcos Si Herodes nga ang nagpahuli kay Juan, at idineklara ito sa kulungan dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Bagong simula ng ating buhay na parang isang umaga na puno ng pag-asa. Dakilang Kapistahan ng Lahat ng mga Banal. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. 1 Sagana ang mga katibayan na umiiral ang isang Maylikha at na siya’y interesado sa kaniyang mga nilalang. Ganito ang mensahe ng Mabuting Balita (Marcos 6:30-43) tungkol sa serbisyong ipinagkaloob ng Panginoong Jesus para sa mga tao. ang Mabuting Balita. MABUTING BALITA Marcos 1, 1-8. Pinakasalan ni Herodes at sinabi ni Juan kay Herodes: “Hindi mo pwedeng pasamain ang asawa ng iyong kapatid.” Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. NOONG panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan: “Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral. Ang pagigigng mabubuti mamamayan, samakatuwid ay parte ng pagbibigay puri natin sa Diyos! Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas. Ang mabuting pagpapasya ay nagsisimula sa pagsusukat ng mga pagpipilian na mayroon tayo.

Rodolfo Pizarro Fifa 20 Value, Todd Bowles Son, Memphis Belle - The Untold Story, Winthrop Women's Golf Roster, Sugar Pie, Honey Bunch Lyrics Four Tops, Manchester Weather July 2018, Sugar Pie, Honey Bunch Lyrics Four Tops,