Collections. அக்காலத்திலே செவிடர் புஸ்தகத்தின் வசனங்களைக் கேட்பார்கள்; குருடரின் கண்கள் இருளுக்கும் அந்தகாரத்துக்கும் நீங்கலாகிப் பார்வையடையும். கட்டுண்டவர்களை நோக்கி: புறப்பட்டுப்போங்கள் என்றும்; இருளில் இருக்கிறவர்களை நோக்கி: வெளிப்படுங்கள் என்றும் சொல்லவும், நான் உம்மைக் காப்பாற்றி, உம்மை ஜனங்களுக்கு உடன்படிக்கையாக ஏற்படுத்துவேன்; அவர்கள் வழியோரங்களிலே மேய்வார்கள்; சகல மேடுகளிலும் அவர்களுக்கு மேய்ச்சல் உண்டாயிருக்கும். Isa:42:1: Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. “I, the LORD, have called you in righteousness; I will take hold of your hand. Tamil Bible. Our Price: $9.99 Save: $30.00 (75%) Buy Now. Isaiah 42:3 - Isaiah 42:4. Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). Isaiah 42:9 See, the former things have taken ...read more Scripture: Isaiah 42:9, Lamentations 3:22-24, Romans 6:4. Other readings used are Isaiah 42:1-7 and Psalm 27:1-3, 13-14. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்மேலிருக்கிறார்; தரித்திரருக்குச் சுவிசேஷத்தைப் Ecclesiastesக்கும்படி என்னை அபிஷேகம்பண்ணினார்; இருதயம் நருங்குண்டவர்களைக் குணமாக்கவும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், குருடருக்குப் பார்வையையும் பிரசித்தப்படுத்தவும், நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்கவும். ‘A bruised reed’ has suffered an injury which, however, is neither complete nor irreparable. Dr Paul Dhinakaran on How to Hear Gods Voice. Dr Paul Dhinakaran on TBN Oct 24,2012 Testimony. #bible_word# searching in the hebrew-greek bible word indexing by ascending and descending alphaphetic order. welcome to 1st tamil holy e-bible: twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . Isaiah 42:16 King James Version (KJV). ஆயினும், இதோ, நான் அவளுக்கு நயங்காட்டி, அவளை வனாந்தரத்தில் அழைத்துக்கொண்டுபோய், அவளோடே பட்சமாய்ப் பேசி. நீங்கள் பண ஆசையில்லாதவர்களாய் நடந்து, உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதுமென்று எண்ணுங்கள்; நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே. Isaiah 42:9 in all English translations. Insignificant? Isaiah is encouraging them to begin to sing praises now, because they know that God keeps His promises. Dr. Paul Dhinakaran Powerful sermon in Isaiah 45 2,3 ENG TAMIL. No one you meet is insignificant & You are not insignificant. அவர் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியாயஞ்செய்கிறார்; பசியாயிருக்கிறவர்களுக்கு ஆகாரங் கொடுக்கிறார்; கட்டுண்டவர்களைக் கர்த்தர் விடுதலையாக்குகிறார். Feb 13, 2019 - “I, the Lord, have called you in righteousness; I will take hold of your hand.I will keep you and will make you a light for the Gentiles" - (Isaiah 42:6) The Servant of the LORD - “Here is my servant, whom I uphold, my chosen one in whom I delight; I will put my Spirit on him, and he will bring justice to the nations. Retail: $49.99. These things will I do unto them, and not forsake them. 302 views. Our Price: $29.99 Save: $20.00 (40%) Buy Now. ஏசாயா 42 - Isaiah 42 - Holy Bible Tamil - Tamil.BibleWordings.com பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 42 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 42 In Tamil With English Reference 1. இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தராயிருக்கிற உன் மீட்பரான கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது: பிரயோஜனமாயிருக்கிறதை உனக்குப் போதித்து, நீ நடக்கவேண்டிய வழியிலே உன்னை நடத்துகிற உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 40 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 40 In Tamil With English Reference These things will I do, and I will not forsake them. So, in this, the LORD commands all peoples to put their focus on Jesus. download tamil bible. Bible Language statistics links. This Tamil Bible module is completely free of cost. Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 42 » Isaiah 42:7 in Tamil. Dr. Paul Dhinakaran Overcoming Forsakenness. Retail: $29.99. In Isaiah 42:1. that One person is referred to, who is, as it were, the centre of this inner circle of Israel, and the head upon the body of Israel. a bruised reed he will not break, and a faintly burning wick he will not quench; he will faithfully bring forth justice. வழுவிப்போகிற மனதை உடையவர்கள் புத்திமான்களாகி, முறுமுறுக்கிறவர்கள் உபதேசம் கற்றுக்கொள்ளுவார்கள். Answer: sheep . இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தைப் பிரகாசிக்கச்சொன்ன தேவன் இயேசுவின் முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார். Isaiah 42:1-13 What we intend to do here is to show how the same language that Isaiah employs to describe the Person and mission of the Servant is found in other texts, texts which help us see more clearly who this extraordinary figure is. 1:14:30. Feb 4, 2017 - This Pin was discovered by Pathma Fernando. Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 42 » Isaiah 42:16 in Tamil. - (Isaiah 42:16) Saved by Rehoboth. Isaiah 41 Isaiah 43 Chapter 42. A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. Isaiah 42:7 in Other Translations King James Version (KJV) To open the blind eyes, to bring out the prisoners from … Jesus described Himself as a servant in Matthew 20:25-28, Matthew 23:11, Mark 9:35, Mark 10:43-45. Dr. Paul Dhinakaran Discerning of Spirit English Tamil JESUS CALLS INTERNATIONAL. Isaiah 42:4 “He shall not fail nor be discouraged, till he have set judgment in the earth: and the isles shall wait for his law.” “Judgment in the earth”: Isaiah looked beyond the first coming of Christ to His second coming. 114 views. Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) / Isaiah / Isaiah 42; Share Tweet. இதோ, நான் அவர்களை வடதேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணி, அவர்களைப் பூமியின் எல்லைகளிலிருந்து கூட்டிவருவேன்; குருடரும் சப்பாணிகளும், கர்ப்பவதிகளும், பிள்ளைத் தாய்ச்சிகளுங்கூட அவர்களில் இருப்பார்கள்; மகா கூட்டமாய் இவ்விடத்திற்குத் திரும்புவார்கள். E-mail:arulappanindia@gmail.com Cell:+91-9443214095 The two metaphors which we have in the former part of these words are not altogether parallel. Isaiah 42 . Please don't make money of this application. 2:24:42. Isa:42:2: He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. kurudarai Avarkal Ariyaatha Valiyilae Nadaththi, Avarkalukkuth Theriyaatha Paathaikalil Avarkalai Alaiththukkonnduvanthu, Avarkalukku Munpaaka Irulai Velichchamum, Konalaich Sevvaiyumaakkuvaen; Inthak Kaariyangalai Naan Avarkalukkuch Seythu, Avarkalaik Kaividaathippaen. Retail: $39.99. These things will I do and will not give them up. To give eyes to the blind, to make free the prisoners from the prison, to let out those who are shut up in the dark. Isaiah 42:3 - Isaiah 42:4. Isa:42:1: Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. "I will turn the darkness before them into light, the rough places into level ground." You have reached the first TamilBible and TamilBible search engine. To open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house. ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் . அப்பொழுது காண்கிறவர்களின் கண்கள் மங்கலாயிராது; கேட்கிறவர்களின் செவிகள் கவனித்தே இருக்கும். GoodNewsPublishers, 220-A, Kolurpatty Street, Srivilliputtur - 626125. Bible Language search Links.#bible_word# searching in the hebrew-greek bible books. your own Pins on Pinterest 29:24. Read Isaiah 42 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. To open the eyes of the blind, To bring forth from prison the bound one, From the house of restraint those sitting in darkness. 2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Population total all countries: 65,675,200. குருடர் பார்வையடைகிறார்கள், சப்பாணிகள் நடக்கிறார்கள், குஷ்டரோகிகள் சுத்தமாகிறார்கள், செவிடர் கேட்கிறார்கள், மரித்தோர் எழுந்திருக்கிறார்கள்; தரித்திரருக்குச் சுவிசேஷம் Ecclesiastesக்கப்படுகிறது. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் தேவனும் மகிமையின் பிதாவுமானவர் தம்மை நீங்கள் அறிந்துகொள்வதற்கான ஞானத்தையும் தெளிவையும் அளிக்கிற ஆவியை உங்களுக்குத் தந்தருளவேண்டுமென்றும். 3 A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth. Isa:42:2: He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. In the Revised Common Lectionary, which is . Twitter; Full Screen Isaiah 42 in Tamil ஏசாயா 42. The two metaphors which we have in the former part of these words are not altogether parallel. I will keep you and will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles, தேவன் எப்படி பேசுகிறார். ஆகையால், இதோ, நான் உன்வழியை முள்ளுகளினால் அடைப்பேன்; அவள் தன் பாதைகளைக் கண்டுபிடிக்கக் கூடாதபடிக்கு மதிலை எழுப்புவேன். ‘Smoking flax,’ on the other hand-by which, of course, is meant flax used as a wick in an old-fashioned oil lamp-is partially lit. எழும்பிப் பிரகாசி; உன் ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது. Carved into great walls of rose-colored rock it was later controlled by the Nabateans. நீங்கள் வலதுபுறமாய்ச் சாயும்போதும், இடதுபுறமாய்ச் சாயும்போதும்: வழி இதுவே, இதிலே நடவுங்கள் என்று உங்களுக்குப் பின்னாலே சொல்லும் வார்த்தையை உங்கள் காதுகள் கேட்கும். Our Price: $27.99 Save: $12.00 (30%) Buy Now. 2 He will not cry out nor raise his voice nor let it be heard in the street; 3 a cracked reed he will not break, a smoldering wick he will not put out. This Tamil Bible module is completely free of cost. ஏசாயா 42:7 in English karththaraakiya Naan Neethiyinpati Ummai Alaiththu, Ummutaiya Kaiyaippitiththu, Ummaith Tharkaaththu, Ummai Janaththirku Udanpatikkaiyaakavum, Jaathikalukku Oliyaakavum Vaikkiraen. Isaiah 42:1 Or hold fast. அப்பொழுது குருடரின் கண்கள் திறக்கப்பட்டு, செவிடரின் செவிகள் திறவுண்டுபோம். Feb 13, 2019 - “I, the Lord, have called you in righteousness; I will take hold of your hand.I will keep you and will make you a light for the Gentiles" - (Isaiah 42:6) Which mammal is mentioned? மேலும், கடைசிநாட்களில் கொடியகாலங்கள் வருமென்று அறிவாயாக. NKJV Duck Commander Faith & Family Bible, Hardcover. 16:10. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 43 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 43 In Tamil With English Reference 2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. Proverbs 1:15-2:9 (0685-A) - Tamil Bible Study - Duration: 10:22. Isaiah 42 King James Version (KJV). உன் பிள்ளைகளெல்லாரும் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள்; உன் பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும். View more titles. அங்கே பெரும்பாதையான வழியும் இருக்கும்; அது பரிசுத்த வழி என்னப்படும்; தீட்டுள்ளவன் அதிலே நடந்துவருவதில்லை; அந்த வழியில் நடக்கிறவர்கள் பேதையாயிருந்தாலும் திசைகெட்டுப் போவதில்லை. 118 views. ‘A bruised reed’ has suffered an injury which, however, is neither complete nor irreparable. 2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு விரோதமாய்க் கலகம்பண்ணி, உன்னதமானவருடைய ஆலோசனையை அசட்டைபண்ணினவர்கள். to open the blind eyes, to bring forth the prisoner from the prison, them that sit in darkness out of the house of restraint. (1-4) The character of the Servant. View More Titles. Holy Monday (954 words) exact match in snippet view article find links to article Entry into Jerusalem described in John 12:12-19. நாம் பாவிகளாயிருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே, தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்கப்பண்ணுகிறார். கோணலானதை நேராக்கக் கூடாது, குறைவானதை எண்ணிமுடியாது. Study This × Bible Gateway Plus. மாம்சமான யாவரும் தேவனுடைய இரட்சிப்பைக்காண்பார்கள் என்றும், வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தம் உண்டாகும் என்று Isaiah தீர்க்கதரிசியின் ஆகமத்தில் எழுதியிருக்கிறபிரகாரம். இனிச் சூரியன் உனக்குப் பகலிலே வெளிச்சமாயிராமலும், சந்திரன் தன் வெளிச்சத்தால் உனக்குப் பிரகாசியாமலும், கர்த்தர் உனக்கு நித்திய வெளிச்சமும், உன் தேவனே உனக்கு மகிமையுமாயிருப்பார். 42 Again in the NIV Bible Isaiah chapter 53; "He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth; he was led like a lamb to the slaughter, and as a ____ before its shearers is silent, so he did not open his mouth." Esther Bharathi Cell : 9791218138, 8680845431 - Duration: 1:30:04. Bookmarks. Bible Gateway Recommends. Isaiah 40:25-31 Song (NKJV) "Those Who Wait on the LORD" (Esther Mui) - Duration: 8:24. Tamil Close search. 42 Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. Isa:42:3: A bruised reed shall he not break, […] NIV Cultural Backgrounds Study Bible, Hardcover. அவன் அவர்களைத் துரத்தவும், தன் கால்கள் நடவாதிருந்த பாதையிலே சமாதானத்தோடே நடக்கவும் பண்ணினவர் யார்? Our Price: $7.99 Save: $22.00 (73%) Buy Now. NIV Life Connect Study Bible, hardcover. நான்: நீ ஐசுவரியவானாகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன்னையும், உன் நிர்வாணமாகிய அவலட்சணம் தோன்றாதபடிக்கு நீ உடுத்திக்கொள்வதற்கு வெண்வஸ்திரங்களையும் என்னிடத்திலே வாங்கிக்கொள்ளவும், நீ பார்வையடையும்படிக்கு உன் கண்களுக்குக் கலிக்கம்போடவும் வேண்டுமென்று உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன். These things will I do, and I will not forsake them. Isaiah 42:1-25 42 * * Here is my servant whom I use, my chosen in whom I take satisfaction: I have put my spirit on him; he shall bring out judgment for the nations. The Servant of the Lord. குருடரை அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்தி, அவர்களுக்குத் தெரியாத பாதைகளில் அவர்களை அழைத்துக்கொண்டுவந்து, அவர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமும், கோணலைச் செவ்வையுமாக்குவேன்; இந்தக் காரியங்களை நான் அவர்களுக்குச் செய்து, அவர்களைக் கைவிடாதிப்பேன். Additionally, Matthew quotes Isaiah 42:1-5 and plainly says it is a prophecy fulfilled in Jesus (Matthew 12:16-21). Isaiah 42 Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). In Isaiah 42:1. that One person is referred to, who is, as it were, the centre of this inner circle of Israel, and the head upon the body of Israel. ஆதலால், பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாயிருக்க, அவரும் அவர்களைப்போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார்; மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனைத் தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கும். Holy Bible in Tamil. 136 views. Retail: $39.99. And I will bring the blind by a way that they know not, in paths that they know not will I lead them; I will make darkness light before them, and crooked things straight. Isaiah 42:16 in Other … This Tamil Bible module is completely free of cost. to open the blind eyes, to bring out the prisoners from the dungeon, and them that sit in darkness out of the prison-house. I will bring the blind by a way that they don’t know; in paths that they don’t know will I lead them; I will make darkness light before them, and crooked places straight. Isaiah 42:1 This is the first of the famous prophecies concerning the Servant of the Lord, the Messiah (Is 42:1-7; 49:1-9a; 50:4-9; 52:13-53:12). Tamil Christian Songs .IN ... Isaiah 42 Isaiah 43 Isaiah 44 Isaiah 45 Isaiah 46 Isaiah 47 Isaiah 48 Isaiah 49 Isaiah 50 Isaiah 51 Isaiah 52 Isaiah 53 Isaiah 54 Isaiah 55 Isaiah 56 Isaiah 57 Isaiah 58 Isaiah 59 Isaiah 60 Isaiah 61 Isaiah 62 Isaiah 63 Isaiah 64 அப்பொழுது வேதவாக்கியங்களை அறிந்துகொள்ளும்படி அவர்களுடைய மனதை அவர் திறந்து அவர்களை நோக்கி: அப்பொழுது இயேசு: காணாதவர்கள் காணும்படியாகவும், காண்கிறவர்கள் குருடராகும்படியாகவும் நியாயத்தீர்ப்புக்கு நான் இந்த உலகத்தில் வந்தேன் என்றார். Population total all countries: 65,675,200. And I will bring the blind by a way that they knew not; I will lead them in paths that they have not known: I will make darkness light before them, and crooked things straight. Isaiah 42 – The Servant’s Song A. He will not cry out, nor raise His voice, Nor cause His voice to be heard in the street. Sela was probably the Edomite capital at this time. to open the blind eyes, to bring out the prisoners from the dungeon, and those who sit in darkness out of the prison-house. இந்த ஜனமோ கொள்ளையிடப்பட்டும், சூறையாடப்பட்டும் இருக்கிறார்கள்; அவர்கள் அனைவரும் கெபிகளிலே அகப்பட்டு, காவலறைகளிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், தப்புவிப்பார் இல்லாமல் கொள்ளையாகி, விட்டுவிடு என்பார் இல்லாமல் சூறையாவார்கள். Contributed by Lane Hastie on Jul 29, 2020 based on 1 rating | 1,701 views. And I will bring the blind by a way that they know not; in paths that they know not will I lead them; I will make darkness light before them, and crooked places straight. iii. karththaraakiya Naan Neethiyinpati Ummai Alaiththu, Ummutaiya Kaiyaippitiththu, Ummaith Tharkaaththu, Ummai Janaththirku Udanpatikkaiyaakavum, Jaathikalukku Oliyaakavum Vaikkiraen. And I will take the blind by a way of which they had no knowledge, guiding them by roads strange to them: I will make the dark places light before them, and the rough places level. Isaiah 42 : 24 - El Elupath Elu dot IN : Online Bible Language Word Statistical Easy way to Search: All. Christian Worship & Scripture Songs (Esther Mui) 2,298,613 views 42 Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. Isaiah 42:21 in Other Translations King James Version (KJV) The LORD is well pleased for his righteousness' sake; he will magnify the law, and make it honourable. You can use it freely and you can redistribute freely. These things will I do unto them, and not forsake them. My Servant whom I uphold, My Elect One in whom My soul delights! 192 views. Discover (and save!) searching for Isaiah 42 37 found (61 total) alternate case: isaiah 42. I have put My Spirit upon Him; He will bring forth justice to the Gentiles. You can use it freely and you can redistribute freely. Isaiah 42:1-25. Isaiah 42 Choose Book & Chapter Isaiah 44: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). Isaiah 42:11 Gr Petra (rock). பள்ளமெல்லம் உயர்த்தப்பட்டு, சகல மலையும் குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு, கோணலானது செவ்வையாகி, கரடுமுரடானவை சமமாக்கப்படும் என்றும். ஏசாயா 42:16குருடரை அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்தி, அவர்களுக்குத் தெரியாத பாதைகளில் அவர்களை அழைத்துக்கொண்டுவந்து, அவர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமும், கோணலைச் செவ்வையுமாக்குவேன்; இந்தக் காரியங்களை நான் அவர்களுக்குச் செய்து, அவர்களைக் கைவிடாதிப்பேன். 2 He will not cry out nor raise his voice nor let it be heard in the street; 3 a cracked reed he will not break, a smoldering wick he will not put out. Bible Language Words gallery listing. Isaiah 42:11 “Let the wilderness and the cities thereof lift up [their voice], the villages [that] Kedar doth inhabit: let the inhabitants of the rock sing, let them shout from the top of the mountains.” 59:44 . Isaiah 42:19 in all English translations. Isa:42:3: A bruised reed shall he not break, […] Tamil Nadu, India. TWR India - TAMIL Trans World Radio 1,612 views. Please don't make money of this application. தேவனுடைய செயலைக் கவனித்துப்பார்; அவர் கோணலாக்கினதை நேர்மையாக்கத்தக்கவன் யார்? Isaiah 42: 1—10 Sermon notes Christmas is over and for many it is a time of recovery from the pressures of celebration, from the trials of family, from the financial expense of the 'Retail spirit of Christmas'. நான் உனக்கு முன்னே போய், கோணலானவைகளைச் செவ்வையாக்குவேன். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக; உங்களுக்கும் அதற்கும் இடையிலே இரண்டாயிரம் முழத் தூரமான இடம் இருக்கவேண்டும்; நீங்கள் நடக்கவேண்டிய வழியை அறியும்படிக்கு, அதற்குச் சமீபமாய் வராதிருப்பீர்களாக; இதற்குமுன்னே நீங்கள் ஒருபோதும் இந்த வழியாய் நடந்து போகவில்லை என்று சொல்லி கட்டளையிட்டார்கள். 3 A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth. அதிகாரம் 1: அதிகாரம் 21: அதிகாரம் 41: அதிகாரம் 61: அதிகாரம் 2: அதிகாரம் 22: அதிகாரம் 42: அதிகாரம் 62: அதிகாரம் 3: அதிகாரம் Denomination: Christian/Church Of Christ. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தைக் கண்டார்கள்; மரண இருளின் தேசத்தில் குடியிருக்கிறவர்களின்மேல் வெளிச்சம் பிரகாசித்தது. NKJV Giant Print Center-Column Reference Bible, Imitation Leather, Expresson/Auburn. 42 “Here is my servant, ( A) whom I uphold, my chosen one.

Remote Control Tower Fan, Yellow Wall Paint, Creality Ender 5 Pro Specs, Br800 12'' Medium Mattress Review, Persol Sunglasses Polarized, The Connected Parent Pdf, Whiskas Kitten Dry Food Box,