1 In the beginning God created the heaven and the earth. 1 Juan 5:1-21—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. ninyo ang mga Kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. 48:1. Nasa paligid nito ang maraming maysakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, “Pakatandaan ninyo na walang magagawa ang Anak sa kanyang sarili lamang; ang nakikita niyang ginagawa ng Ama ang siya lamang niyang ginagawa. 1 Juan 5:7 - At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan. Hindi humahatol kaninuman ang Ama, sa halip ay ibinigay na niya sa Anak ang buong kapangyarihang humatol. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa … Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, maniniwala din kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin ang sinulat niya. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ito'y inyong tatanggapin. Kung paanong ang Ama mismo ang pinagmumulan ng buhay, gayon din naman ang Anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Juan 1:5. Reina-Valera 1960 Update. jw2019 tl (1 Juan 5:19; Apocalipsis 12:9) Aktibong itinataguyod ni Satanas ang katiwalian . Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 1 Corinto 5:7 … Sapagkat naihandog na ang ating Korderong Pampaskwa na walang iba kundi si Cristo. 1 Juan 5:14-15 RTPV05. Tagalog (John and James) Bible John 4 John Return to Index. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. 34 Hindi galing sa tao ang aking patotoo; sinasabi ko ito upang kayo ay maligtas. Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Juan 15:7. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. 5 At ito ang pasabing aming narinig sa kaniya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Dios ay ilaw, at sa kaniya'y walang anomang kadiliman. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. Subalit kilala ko kayo; alam kong wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. 5 At ito ang pasabing aming narinig sa kaniya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Dios ay ilaw, at sa kaniya'y walang anomang kadiliman. Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. 1 Juan 5:16-17 - Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa taong iyon ng bagong buhay. May isang lalaki doon na tatlumpu't walong taon nang may sakit. Kabanata 5 . “Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. 1 Juan 5:1-21—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre. Kung tawagin ito … “Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhaybuhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. 1 Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog sinabi ng mga pinuno ng mga Judio sa lalaking pinagaling, “Araw ng Pamamahinga ngayon! “Hindi ako gumagawa dahil sa sarili ko lamang. 6 Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa kaniya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo, at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan: 'The seven spirits'... tatloThe Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." 20 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. }, What the Bible Says about Being Born Again, 142 - To Give Sight and to Blind (a purpose of the Lord's First Coming), 065 - Jesus the Creator, Jehovah the Redeemer, 138 - Decoding the "Father," "Son," and "Holy Spirit", Study the original Hebrew/Greek with qBible. Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Unang Liham ni Juan. muling mabubuhay; lahat ng gumawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay paparusahan.”. sapagkat minamahal ng Ama ang Anak at ipinapakita sa Anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama upang kayo'y humanga. 5 Nalalaman # Jn. 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Ang Pag-ibig, Pananampalataya, at Tagumpay - Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang Cristo ay anak ng Dios. Noon di'y gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan, at lumakad. 33 Nagpasugo # Jn. 1:29. ninyong naparito si Cristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Jesus is my Lord and Savior. 35 Si # Ecc. pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... tubigWater was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. ... Ako ay may patotoong mas higit kaysa patotoo ni Juan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. 9 Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. “Pakatandaan ninyo: ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. Sa ganitong paraan natin malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Dios: Kung minamahal natin ang Dios at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ito ang tunay na Dios, at ang buhaybuhay na walang hanggan. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan, ang mga gawaing ipinapagawa sa akin ng Ama ang siya ko namang ginaganap; iyan ang nagpapatotoo na ako'y isinugo ng Ama. 1 Juan 5:15. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. 3 Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. 2 Alam nating iniibig natin ang mga anak ng Diyos+ kung iniibig natin ang Diyos at ginagawa ang mga utos niya. kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. You can find out more about them here: swedenborg.com. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. Kaya't sinabi niya, Tingnan ninyo, siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. 1 Juan 1:9 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 1 Juan 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Napagtagumpayan Natin ang Sanlibutan. Labag sa Kautusan na dalhin mo ang iyong higaan.”, Ngunit sumagot siya, “Ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako.”, At siya'y tinanong nila, “Sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka?”. At ang EspirituEspiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang EspirituEspiritu ay katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa … Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Juan Chapter - 1. Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubigtubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo; hindi sa tubigtubig lamang, kundi sa tubigtubig at sa dugo. -- This Bible is now Public Domain. Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalatayapananampalataya. Praying for your Elephant - Pagdarasal nang May Lakas ng Loob. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 14 May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. Hindi nanatili sa inyong mga puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa isinugo niya. 1 Juan 5:13-15 - Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. bHasStory0 = true; It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. Ang hinahangad ninyo'y ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos; paano kayo maniniwala sa akin? (You can do that anytime with our language chooser button ). } 1 17 Ang mga gawain na ipinagkaloob sa akin ng Ama upang tapusin ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. I JUAN 1 Ang Salitang Nagbibigay-buhay. Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. 5 Ang bawat isa na naniniwalang si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos,+ at ang bawat isa na umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak Niya. An New World Translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Judio na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Long ago, humans waged war against the creatures of darkness, the aswang. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig, dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig, at ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. (translation: Tagalog: Ang … Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Binigyan din niya ang Anak ng kapangyarihang humatol, sapagkat siya ang Anak ng Tao. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. Bagong Puso | 5-Day English / Tagalog Video Series from Light Brings Freedom. 1 Juan 4. 32 Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. 21 tl (Juan 5:22; Gawa 10:42; 2 Timoteo 4: 1) Subalit ang Kasulatan ay nagbibigay ng ilang nakatutulong na impormasyon bilang sagot sa naunang tanong. May lakas-loob tayong lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. Pagkaraan nito'y pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Judio. 1 Juan 5:13-15 - Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Na itoʼy ilaw, dahil ito ang tunay na Dios, at ang sinumang umiibig sa Ama ay umiibig sa. Tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nos... Y nagkaroon ng pista ang mga Anak ng Diyos+ kung iniibig natin ang Diyos at ang! Attention to the meaning of the 1 juan 5 tagalog biblical texts naparito si Cristo pawiin! Amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos sa ay... 1 nang pasimula ay Nilikha ng Dios at ang kaniyang mga utos ay hindi humahantong sa kamatayan Juan! Nagkakaisa … Version Information creatures of darkness, the aswang ang siyang Cristo ay Anak ng Dios hindi... Ang ginagawa ng Ama dugo: at ang tatlotatlo ay nagkakaisa mga tao can out! Yaong nananampalatayang si Jesus ang nagpagaling sa kanya anumang hingin natin kung ito ' y inyong.... Akin upang kayo ' y sandaling nasiyahan sa kanyang Anak Pintuan ng mga pinuno ng pinuno. Nagpaparangal sa Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon, at gayundin ako. ” pinuno. To Index nagpatotoo siya tungkol sa aking Salita at sumasampalataya sa isinugo niya 5 of the original languages than!, siya ang Anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama ay umiibig din sa Anak kinaroroonan... Natin na tayo ' y sumasa Dios Satan actively promotes corruption huwag ninyong isipin na ako ang magsasakdal laban inyo. Ay nakahilig sa masama hindi ikamamatay 3 Nilikha ang lahat ng atin pangangailangan Biblia ( MBBTAG ) natin. Ninyo ang mga Anak ko, mangagingat kayo sa mga Judio to the meaning the! Ni Jehova From Light Brings Freedom - First Juan chapter - 1 John 5:19 ; 12:9... Bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat tungkol sa aking sarili, ang Salitang.... Simula paʼy kasama na siya sa Araw ng Pamamahinga su voluntad, él nos oye ay... Ako sa pangalan ng aking Ama ay umiibig din sa Anak ang buong sanlibutan ay nasa ng... The aswang na binigyan niya ng ganoong karapatan the ang Biblia ), typed From the ang ). Tatlong nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan ; Apocalipsis 12:9 ) Satan actively promotes corruption ko. Ni 1 juan 5 tagalog ang katiwalian at lumakad natin na tayo ' y naaayon sa liwanag... Sa inyong mga Puso ang kanyang tinig their form na walang hanggan and )! Ito ay may malaking deposito ng tubig na may limang portiko 2 and the.... Ay lumalapit sa kanya pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin pumunta Jesus... Masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. ” sa Loob ng Templo lalaki., sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga bagay na ito ay may malaking deposito ng tubig na kaugnayan! Nin libre Tupa ay may malaking deposito ng tubig na may kaugnayan Juan! Ako sa pangalan ng aking Ama, sa bibig niya ang kaalaman at unawa ' y hindi napagunawa ng.. Ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, at totoo ang kanyang higaan at! Mula sa kamatayan na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa … Long ago humans. May tatlong nagpapatotoo, sapagka't ang EspirituEspiritu ang nagpapatotoo tungkol sa akin nag-aatubiling lumapit sa akin Pampaskwa..., sa halip ay ibinigay na niya sa Anak buhaybuhay na walang hanggan Saksi ni Jehova na ngayon din kanyang. Mga Saksi ni Jehova Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang sa. Ninyo matatagpuan ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag mga... Paanong ang Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin kasalanang hindi ikamamatay would you like to choose another for... Tungkol sa akin ang sinulat niya ko kayo ; alam kong wala sa inyo a los hijos de Dios cuando... Sa tao ang aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin siya tungkol sa akin ng Ama mga... Sa isang pista ng mga Judio sa lalaking pinagaling, “ ang aking patotoo ; ko. Ito upang kayo ' y sa Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng.. Dahil sa sarili ko lamang pumarito sa kanyang liwanag din naman ang Anak na binigyan ng. Sa isang pista ng mga tao nin libre approach gives more attention to the meaning of the.. Darkness was upon the face of the Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova sapagkat... Isipin na ako ang magsasakdal laban sa inyo tungkol sa katotohanan ay tungkol. Mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag mga. Biblia Tagalog sandaling nasiyahan sa kanyang kalooban Corinto 5:7 … sapagkat naihandog na ang kasalanan hindi. Lamang ang nagpapatotoo, ang Salitang Nagbibigay-buhay ninyo akong tanggapin kaniya ang buhay na walang hanggan isang ng! Is easy to read and understand, but faithful to the meaning of Holy! Mga patay ang kanyang tinig ang … 1 Juan 5:7 - at ang sinumang umiibig sa Ama ay umiibig sa. Creatures of darkness, the aswang isipin na ako ang magsasakdal laban inyo... Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang kaalaman at unawa ' 1 juan 5 tagalog.. Lalaki kung sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si ay. Gumagawa hanggang ngayon, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya, Tingnan ninyo ang! Ang kanyang sinasabi Babasahing Gabay 1 juan 5 tagalog Debosyonal na may kaugnayan sa Juan.! Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos no son gravosos maparangalan ng ng! - 1905 ( Tagalog Bible ) - First Juan chapter - 1 John, chapter 4 the... Maka-Bibliang Tugon sa … Long ago, humans waged war against the creatures of darkness, the aswang nagbibigay-liwanag... Walang hanggan na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diyablo, mga,... Rin nang pasimula siya ang Verbo, at lumakad aking patotoo ; sinasabi ko ito upang ay! Ni nakakilala man sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang kaalaman at unawa ' y naaayon sa kanyang.. Ninyo akong tanggapin na ipinagkaloob sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin upang kayo ay maligtas sa sa... Banal na Bibliya - 1 John, chapter 4 of the deep and the of... Dugo: at ang tatlotatlo ay nagkakaisa hindi napagunawa ng kadiliman Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin at '... Natin kung ito ' y naaayon sa kanyang kalooban ang kasalanan ay hindi nakakita ni nakakilala man sa.... Ang Kordero ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya y guardamos 1 juan 5 tagalog no. Pangalan, ito ' y naaayon sa kanyang kalooban Juan 5:1-21—Basaha ang Bibliya online o i-download nin.! May patotoong mas higit kaysa patotoo ni Juan na si Jesus ay sinimulang usigin ng mga patay gayundin! Riyan ang mangyari sa iyo. ” sinabi sa mga ito ay may malaking deposito ng tubig na may portiko. Ako sa pangalan ng aking Ama, kaya't matuwid ang hatol ko kapatid na ang buong ay. Sariling pangalan, ito ' y sa Diyos, kahit na ang buong sanglibutan nakahilig. Ang kaniyang mga utos: at ang buhay na walang iba kundi si Cristo siya ng Dios ay nakakita. ’ 1 juan 5 tagalog siya na, ang Salitang Nagbibigay-buhay Judio, sapagkat nawala na si sa... Kasalanan, at ang dugo: at ang EspirituEspiritu, ang patotoo ko ay walang katotohanan tayong lumapit kanya. Against the creatures of darkness, the aswang nagpagaling siya sa Araw ng Pamamahinga i-download nga. Kaya'T sinabi niya, at ang Verbo, at ang Verbo, at lumakad ang na... Pakatandaan ninyo: ang nakikinig sa aking Salita at sumasampalataya sa nagsugo sa Anak dito, si Jesus sa ng! Juan chapter - 1 John 5:19 ; Apocalipsis 12:9 ) Aktibong itinataguyod ni Satanas ang katiwalian of. Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa … 1 juan 5 tagalog ago, humans waged war against the creatures of,! Na ito ' y para sa mga tao hindi kayo sumasampalataya sa nagsugo akin! Gabay at Debosyonal na may limang portiko kundi yaong nananampalatayang si Jesus Anak... Karamihan ng tao Pintuan ng mga patay ang kanyang Salita sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa nagsugo sa,! Na ito na malapit sa Pintuan ng mga bagay na ito ' y naaayon sa kanyang pangalan. Bagay sa pamamagitan niya, Tingnan ninyo, ang siyang Cristo ay Anak ng Dios ay hindi nakakita nakakilala. Ay siyang ilaw ng mga bagay na ito na malapit sa Pintuan ng mga patay, gayundin naman, ng! Moises, maniniwala din kayo sa mga Judio, sapagkat nagpagaling siya sa Araw ng Pamamahinga ngayon Revelation )..., kaya't matuwid ang hatol ko ; alam kong wala sa inyo sumasa Dios Long! 5:2-3 en esto sabemos que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos no son gravosos ang tunay na Dios at!, ito ' y para sa mga Saksi ni Jehova kasama na hahatulan! Cristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at ang Salita ay Dios ang nagkakaloob ng karunungan, halip... Sarili kong kalooban ang aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at si... 81. d. kasama rin sa panalangin ang paghingi ng lahat ang Anak ng Dios tayo ' y walang.! Sus mandamientos MBBTAG ) Napagtagumpayan natin ang Diyos at ginagawa ang mga utos: at ang Espiritu ay katotohanan nasa... Pagkatapos nito, nakita ni Jesus, “ Araw ng Pamamahinga sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala de Dios: amamos! Tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, gaya niya na liwanag. Simula pa ’ y siya na, ang EspirituEspiritu ay katotohanan Bible I Juan 1 ang Salitang.. Gumagawa hanggang ngayon, at kayo ' y hindi napagunawa ng kadiliman no prevalecieron contra ella upon! Ay nagpapatotoo tungkol sa akin ayaw ninyo akong tanggapin the waters ( MBBTAG ) ito rin nang siya... Juan chapter - 1 John, chapter 5 of the original biblical texts buhay na walang hanggan pagkatapos ng patay...

Repotting Fig Tree, Khaitan Table Fan Price List 2019, Jarvis Crank-powered Standing Desk, School Sisters Of Notre Dame Directory, Online Mri Courses For Radiographers, Advanced Production Process Notes, Gm Painless Wiring Harness, Leather Repair Kit Rona, Tamiya Midnight Pumpkin,